Животът е тук и сега!

РЕГИСТРИРАЙ КАСОВА БЕЛЕЖКА Период на промоцията: 01.04. – 30.04.2022 г.

  Правила за участие в Играта (Промоцията) на Своге
  „Животът е тук и сега!“

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (Промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на https://www.svogeshokoladi.bg/promo
   Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: https://www.svogeshokoladi.bg/promo
  • II. Промоцията (Играта) продължава от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. и бива разделена на периоди. Периодите на промоцията (Играта) са както следва:
  • Първи период – 01.04.2022 – 08.04.2022 г. включително
   Втори период – 09.04.2022 – 15.04.2022 г. включително
   Трети период – 16.04.2022 – 22.04.2022 г.включително
   Четвърти период – 23.04.2022 – 30.04.2022 г.включително
  • Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията: шоколади Своге, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес https://www.svogeshokoladi.bg/promo за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, „Лео Експрес ЕООД” , както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
  • Участващи продукти в Промоцията са всички шоколади Своге, бонбони Сезони и десерти Република, независимо от вида и грамажа.
 • IX. Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • Стъпка 1: Купи шоколади Своге, независимо от вида и грамажа на обща стойност минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването шоколади Своге на общата стойност от не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.
  • Стъпка 2: Регистрирай стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата https://www.svogeshokoladi.bg/promo
  • При регистрацията участникът трябва:
   • да въведе номера на касовата бележка или 10 цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
   • да въведе общата сума от закупените шоколади Свогe или общата сумата с ДДС от фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
   • да отбележи, че не е робот
   • да въведе мобилен номер
   • да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.svogeshokoladi.bg/promo
  • При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.
 • X. Награди:
  • Седмична награда - кошница за пикник - 150 бр. за целия период на Промоцията, по 37 бр. седмично за първите два периода на активността (от 01.04 до 15.04.2022 г. включително) и по 38 бр. седмично за вторите два периода на активността (от 16.04 до 30.04.2022 г. включително), наричани за краткост по-долу „седмична награда“.
  • Голяма награда – Gift CardTM на стойност 800 лв. – 15 бр. за целия период на Промоцията, наричана за краткост по-долу „голяма награда“.
  • За участие в тегленето за седмични награди e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка. Тегленето се извършва в края на всеки период на Играта, описани подробно в т. II, a датите за тегленe на победители са описани подробно в т. XI.
  • За участие в тегленето за голяма награда, потребител е необходимо да регистрира 2 касови бележки, и с тях да не е спечелена седмична награда. Тегленето се извършва след края на активността на 02.05.2022 г.
  • След успешна регистрация на една касова бележа, участникът влиза в тегленията за седмична награда. Печелившите касови бележки за седмични награди не участват в следващите тегления или в натрупването им за голямата награда. Всяка регистрирана непечеливша бележка автоматично участва в следващите седмични тегления, както и в тегленето за голяма награда.
  • С регистрацията на поне две касови бележки, и в случай, че с тях не е спечелена седмична награда, участникът влиза в тегленията за голяма награда.
  • Един участник може да направи максимум 8 регистрации на касови бележки в рамките на всеки един период от Промоцията (Играта).
  • Един участник може да направи максимум 32 регистрации на касови бележки за целия период на Промоцията (Играта).
  • Например:
   • 1. Ако участник е регистрирал 8 касови бележки (максимумът за всеки един периода на Промоцията) и не е спечелил седмична награда с някоя от тях, то той участва с 4 регистрации в тегленето за голяма награда и с 8 регистрации в следващото теглене за седмична награда.
   • 2. Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил седмична награда, то той е необходимо да регистрира още 1 касова бележка, за да участва в тегленето за голяма награда.
  • XI. Теглене на наградите - Тегленето на наградите ще се извършва от специално разработен за нуждите на Промоцията софтуер, които автоматично и на случаен принцип ще изтегля съответния брой печеливши участници измежду всички направили нужните регистрации за съответната награда.
  • Седмични награди – кошница за пикник – общо 150 броя за периода на Промоцията (Игратa). Тегленето на наградите ще се извършва на произволен принцип, сред всички участници, до 24 часа след края на всеки период чрез специално разработен за целта софтуер. За първите два периода на активността (от 01.04 до 15.04.2022 г. включително) са предвидени за спечелване по 37 броя седмични награди. За вторите два периода на активността (от 16.04 до 30.04.2022 г. включително) са предвидени за спечелване по 38 броя седмични награди. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.
  • Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след изтеглянето им на https://www.svogeshokoladi.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.svogeshokoladi.bg/promo
  • Датите, на които трябва да бъдат изтеглени печелившите за седмични награди, са следните:
   • За първи период – печелившите се теглят на 11.04.2022 г.
   • За втори период – печелившите се теглят на 18.04.2022 г.
   • За трети период – печелившите се теглят на 25.04.2022 г.
   • За четвърти период – печелившите се теглят на 02.05.2022 г.
  • Големи награди – Gift CardTM на стойност 800 лв. - общо 15 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето на големите награди ще се извърши след края на Промоцията (Играта) на 02.05.2022 г., сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за седмична награда по време на периода на активността.
  • Тегленето на печелившите участници на голямата награда ще се извърши след края на Промоцията (Играта) чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа на https://www.svogeshokoladi.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.svogeshokoladi.bg/promo.
  • Датата, на която ще бъдат изтеглени печелившите за голяма награда, е 02.05.2022 г.
  • GiftCardTM е предплатена непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата тя автоматично се закрива. Преди използване GiftCardTM трябва да бъде активирана. С GiftCardTM можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (затворена е за използване на АТМ). Няма такси при ползване на GiftCardTM в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване. Само при условие, че по GiftCardTM има наличен остатък след 6-тия месец от датата на закупуване, започва да удържа месечна такса за обслужване в размер на максимум 6,00 лв. Начисляването й не зависи от датата на активиране. Плащането с GiftCardTM е защитено с ПИН код, предоставен автоматично. Пълните условия за използване на GiftCardTM са достъпни на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms.
  • XII. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.
  • XIII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XIV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422896 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XV. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите голямата награда да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XVI. При първоначалната регистрация на потребител, Организаторът ще изисква валидиране на телефонния номер на участника и за да завърши успешно той своята регистрация, ще получи 6-цифрен код с SMS, като SMS-ът ще бъде изпратен на този телефонен номер, който потребителят е въвел при попълване на регистрационната форма. При проблем с получаването на кода, потребителят може да се обади на 0888422896 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната).
  • XVII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XVIII. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда, независимо от вида й.
  • XIX. Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ Е ИМЕНАТА НА ПРОДУКТИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ КАТО ЗАКУПЕН АРТИКУЛ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
  • XX. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • Допускат се и регистрации на фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.
  • XXI. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XXII. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XXIII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XIV. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XXV. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXVI. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт https://www.svogeshokoladi.bg/promo.
  • Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон 0890477775.
  • XXVII. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите голямата награда да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XXVIII. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на Помоцията. Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.
 • Отговорност:
  • XXIX. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXXI. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXXII. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXIII. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 01.04.2022 г. и/или да я прекрати на 30.04.2022 г.